కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రిలో గ్లకోమా వ్యాధిపై అవగాహన వారోత్సవాలు.

Friday, January 6, 2023

photo of event
కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రిలో గ్లకోమా వ్యాధిపై అవగాహన వారోత్సవాలు....

Learn more about Glaucoma and how to prevent Glaucoma.

Friday, January 6, 2023

photo of event
Learn more about Glaucoma and how to prevent Glaucoma....

కిమ్స్ కడల్స్ వైజాగ్ ఆధ్వర్యంలో బీవీకె పాఠశాలలో ఉచిత వైద్య శిబిరం

Friday, December 2, 2022

photo of event
కిమ్స్ కడల్స్ వైజాగ్ ఆధ్వర్యంలో బీవీకె పాఠశాలలో ఉచిత వైద్య శిబిరం...

Ophthalmology

Monday, March 11, 2019

photo of event
Ophthalmology...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...