ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం సందర్బంగా కాన్సర్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలిపిన కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రి వైద్యులు

Saturday, February 4, 2023

photo of event
ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం సందర్బంగా కాన్సర్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలిపిన కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రి వైద్యులు....

What is Bordetella Pertussis Bacteria?

Tuesday, January 31, 2023

photo of event
Learn about Bordetella Pertussis, a new bacteria & why you should be aware of it....

Cold weather can trigger health issues.

Tuesday, January 10, 2023

photo of event
Cold weather can trigger health issues....

Why and when you should get a COVID Booster shot?

Monday, January 2, 2023

photo of event
Why and when you should get a COVID Booster shot?...

Learn more about a healthy lifestyle

Monday, January 2, 2023

photo of event
Learn more about a healthy lifestyle...

Viral Fevers

Friday, December 30, 2022

photo of event
Viral Fevers...

Don't fall prey to fake COVID news on social media.

Tuesday, December 27, 2022

photo of event
Don't fall prey to fake COVID news on social media....

KIMS doctors treated a woman suffering from dangerously low sugar values without diabetes.

Saturday, December 24, 2022

photo of event
KIMS doctors treated a woman suffering from dangerously low sugar values without diabetes....

A 5th Roundtable Conference was held by KIMS-Kingsway Hospitals in Yavatmal

Sunday, December 18, 2022

photo of event
A 5th Roundtable Conference was held by KIMS-Kingsway Hospitals in Yavatmal regarding Internal Medicine & Cardiology. Following are some insights regarding the roundtable conference associated with KIMS-Kingsway Hospital...

Understanding different types of fever and its diagnosis

Wednesday, December 14, 2022

photo of event
Understanding different types of fever and its diagnosis...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...